Nissan generation N logo

Όροι Διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε», η οποία εδρεύει στον Δήμο Πειραιά, επί της οδού Ρετσίνα αρ. 42, με ΑΦΜ 094018826 της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Μαυρογένους, αρ. 6 με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Γαλατσίου (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «NISSAN», προκηρύσσουν διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «GENERATION N» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.nissangenerationn.gr (εφεξής καλούμενης ως «Ιστοσελίδας») που διατηρεί η Διοργανώτρια.

2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα έχουν υποβάλλει την επιχειρηματική ιδέα ή project (εφεξής: «η Πρόταση»), να αναδειχθούν νικητές, οι δέκα (10) Εκπρόσωποι Νέας Γενιάς που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν, οι οποίοι θα κερδίσουν το υπό τον όρο 10 προβλεπόμενο Δώρο των Εκπροσώπων Νέας Γενιάς. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα αναδείξει τρεις (3) νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι οποίοι θα επιλεγούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής ανάμεσα σε όσους Συμμετέχοντες ψηφίσουν έως και δέκα (10) ομάδες/πρόσωπα, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ως «Εκπρόσωποι Νέας Γενιάς» (εφεξής: «οι Εκπρόσωποι Νέας Γενιάς»).

3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην υποβολή Προτάσεων που οι Συμμετέχοντες έχουν συλλάβει ή/και αναπτύξει. Σημειώνεται ότι η έκταση της ήδη πραγματοποιθείσας υλοποίησης δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες») και είναι έως 35 χρονών. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Ψηφοφορία: Στο Διαγωνισμό μπορούν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν στην κλήρωση, όσοι α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους , β) διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο facebook και γ) έχουν λάβει μέρος στη Ψηφοφορία (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στη Ψηφοφορία και στην κλήρωση θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

6. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού.

7. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

8. Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχών και Ανάδειξης Νικητή: Η υποβολή των συμμετοχών και ανάδειξη του νικητή θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες φάσεις:

1η φάση: Κατά την πρώτη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί από 03/11/2017 και ώρα 16.00.01 έως και 20/12/2017 και ώρα 23.59.59, οι Συμμετέχοντες στέλνουν τις υποψήφιες Προτάσεις στην Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στο URL www.nissangenerationn.gr, η οποία διέπεται κανονικά από παρόντες Όρους και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 4 και 5 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω:

i. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα www.nissangenerationn.gr και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Ειδικότερα, συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 30 κατωτέρω και μία περιγραφή της Πρότασης με δυνατότητα υποβολής σχετικού αρχείου σε μορφή pdf ή/και φωτογραφίας jpeg ή/και συνδέσμου youtube.
Η Πρόταση θα πρέπει να αφορά μία πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα ή project με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • να είναι πρωτοποριακό/καινοτόμο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι εντελώς νέο αλλά να προσεγγίζει το θέμα από μια νέα σκοπιά
  • να λύνει/αμβλύνει ένα πρόβλημα ή να βελτιώνει μια υπάρχουσα κατάσταση
  • ή να έχει προοπτική να γίνει κερδοφόρο
  • η έμπνευση για αυτό να συνδέεται με κάποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ισορροπία, αφοσίωση, αυθεντικότητα

Απαντάει στην ερώτηση: «Είσαι 18-35; Έχεις παρουσιάσει κάποια σημαντική δράση σε τομείς όπως επιχειρηματικότητα, κοινωνική προσφορά, επιστήμη, τέχνη, αθλητισμός και πιστεύεις ότι ένα αυτοκίνητο Nissan θα σε βοηθήσει να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου.

ii. Δηλώνει (α) ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

iv. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό δικαιούται να υποβάλει μία (1) μοναδική Πρόταση.

v. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 30 των παρόντων όρων συμμετοχής.

vi. Οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι:

  1. Είναι οι αποκλειστικοί δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Πρότασης με την οποία λαμβάνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών.
  2. Η Πρόταση είναι πρωτότυπη και δεν προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  3. Η Πρόταση δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της εικόνας ή την προσωπικότητα τρίτων.
  4. Η Πρόταση συμμορφώνετται πλήρως με την κείμενη ελληνική νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων και δεν εμπεριέχει ούτε συνιστά η ίδια ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

vii. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι η Πρόταση με την οποία οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί ή περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους συμμετοχής ή τη νομοθεσία.

2η φάση: Κατά τη διάρκεια υποβολής συμμετοχών θα αναδειχθούν, είκοσι (20) Προτάσεις οι οποίες θα βασιστούν σε κριτήρια, όπως η πρωτοτυπία/καινοτομία της ιδέας, το δυνητικό της όφελος και επιρροή, η ρεαλιστική προσέγγιση, η προοπτική της.

Οι Συμμετέχοντες των οποίων οι προτάσεις περάσουν στη 2η φάση (εφεξής: “οι Υποψήφιοι”) θα ειδοποιηθούν το αργότερο μέχρι τις 9/01/2018 είτε με τηλέφωνο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για τη συμμετοχή τους στην 3η φάση του Διαγωνισμού.

3η φάση: Κατά την τρίτη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 15/02/2018 έως και τις 15/05/2018 οι Προτάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία από το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής: “η Ψηφοφορία”). Ειδικότερα για τους είκοσι (19) Υποψήφιους θα δημιουργηθεί από ένα (1) σχετικό video (σύνολο 19 videos), με το οποίο θα παρουσιάζουν την Πρότασή τους σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις (ενδεικτικά αναφερομένων ο τόπος και ο χρόνος των γυρισμάτων) της Διαφημιστικής (εφεξής: “το Video”) τα οποία και θα ανεβούν στην Ιστοσελίδα, προκειμένου το κοινό να τα ψηφίσει. To κοινό θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει την κάθε ιστορία μία (1) φορά και θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι και 10 διαφορετικές ιστορίες ο κάθε ένας.

9. Τα ονόματα των Νικητών και των Νικητών Εκπροσώπων Νέας Γενιάς θα ανακοινώνονται στο λογαριασμό «Nissan Greece» και των Νικητών Εκπροσώπων της Νέας Γενιάς που η Διοργανώτρια διατηρεί στο Facebook και ειδικότερα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/NissanGreece, καθώς και στην Ιστοσελίδα καθώς και σε άλλες δράσεις στα πλαίσια ή σε σχέση με το Διαγωνισμό, ενώ η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10. Διάρκεια: Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από τις 15-2-2018 και ώρα 00:01 έως τις 15-05-2018 και ώρα 15:00
Διαδικασία Συμμετοχής: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, καθ' όλη τη Διάρκεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) Επιλέγει την εντολή “ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ”, (β) συνδέεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, (γ) συμπληρώνει τη σχετική φόρμα για να μπει στην κλήρωση για τα Δώρα, (δ) λαμβάνει τη σχετική επιβεβαίωση καταχώρισης των προσωπικών του στοιχείων και (ε) ψηφίζει μέχρι δέκα (10) υποψήφιους Εκπροσώπους Νέας Γενιάς. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό υποβάλλει μία μοναδική συμμετοχή ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων του.

11. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών: Μετά το πέρας της Διάρκειας και συγκεκριμένα στις 15-5-2018 και ώρα 15:00, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας στην Λ.Αθηνών 169. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν οι Δέκα (10) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»). Ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και τρεις (3) νικητές κοινού, οι οποίοι θα διεκδικήσoυν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκ των Νικητών είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του.

12. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με e-mail με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail, η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον εκάστοτε Νικητή ούτε με τον Αναπληρωματικό, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.


13. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών, ή/και του Αναπληρωματικού κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διαφημιστική του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

14. Δώρα: Η κλήρωση θα αναδείξει τρεις νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν το εξής Δώρο: Ένα ταξίδι στο Nissan Innovation Lab στο Παρίσι δύο ημερών με μία διανυκτέρευση διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων ή άλλο ταξίδι ίδιας αξίας.

15. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

16. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους Νικητή ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημία. Σε περίπτωση διακινδύνευσης ή βλάβης των Νικητών κατά τη διάρκεια χρήσης του Δώρου, οι νικητές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή/και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

17. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτές υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλλουν συνεπεία του γεγονότος ότι οι Συμμετέχοντες παραβιάζουν εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους ή/και από την εν γένει συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια χρήσης του Δώρου.

18. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

19. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι οποιουδήποτε, ή υλικό που αποτελεί ή ενδέχεται να προκαλέσει δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

20. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρo. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους Νικητή ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη.

21. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτές υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλλουν συνεπεία του γεγονότος ότι οι Συμμετέχοντες παραβιάζουν εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους ή/και από την εν γένει συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια χρήσης του Δώρου.

22. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

23. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι οποιουδήποτε, ή υλικό που αποτελεί ή ενδέχεται να προκαλέσει δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστικής διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

24. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.

25. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

26. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.ην ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, τόπος διαμονής, ηλικία) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και μετά θα διαγραφούν.

27. Κάθε Συμμετέχων και κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Λ.Αθηνών 169, Αθήνα, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου generationn@nissan.gr, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

28. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

29. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

30. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση generationn@nissan.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.

31. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

32. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.